เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 
1. พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๙

       
ลำดับ หัวข้อธรรม คลิกฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด

01

01..ความไม่ประมาท-1
02 02.ความไม่ประมาท-2
03 03.ความไม่ประมาท-3
04 04.หลักการคารวะตา-1
05 05.หลักการคารวะตา-2
06 06.หลักการคารวะตา-3
07 07.หลักการคารวะตา-4
08 08.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี49-1
09 09.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี49-2
10 10.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี49-3
11 11.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี49-4
12 12.บุญรักษา อ.สุโข (วันที่ 11)
13 13.ความดีที่ต้องรีบกระทำ อ.จรัญ
14 14.หน้าที่ของนักบวช-1