Untitled Document Untitled Document  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
Untitled Document
Untitled Document
เสียงธรรมออนไลน์ ชุดที่ 3
1 ข้อคิดก่อนฟังธรรม ลำดับที่ ๓ ๒๗ ก.ย. ๔๙ ค่ำ
2 เซ็นสัญญาเริ่มงานเจดีย์ ๑๙ มิ.ย. ๔๘ ค่ำ
3 เทศน์ก่อนวันกฐินวัดรังสีปาลิวัน ๑๒ พ.ย. ๔๘ ค่ำ
4 เทศน์ก่อนวันยกฉัตรเจดีย์ ๑๙ ธ.ค. ๔๘ ค่ำ
5 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถึงอุดร ๒๗ ธ.ค. ๔๘ ค่ำ
6 เทศน์ก่อนวันครบรอบมรณภาพ ๑๐ ปี หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ๑๘ ม.ค. ๔๙ ค่ำ
7 เทศน์ในโอกาสวันครูประจำปี ๒๕๔๙ ๑๖ ม.ค. ๔๙ เช้า
8 ฝึกใจนิ่งจึงรู้เห็นตามเป็นจริงชัด ๖ ต.ค. ๔๘ เช้า
9 ธรรมะอนัตตา (๑) ๙ ธ.ค. ๔๘ ค่ำ
10 ใครจะพยากรณ์ผลของคนมุ่งมั่น ๒๘ ก.ย. ๔๘ เช้า
11 เหตุเศรษฐีบรรลุธรรม ๒๙ ก.ย. ๔๘ เช้า
12 เทศน์งานหลวงปู่ถิร วัดทิพย์รัฐนิมิตร ๔ ก.ย. ๔๘ ค่ำ
13 พัฒนาจริยธรรม น้อมนำเข้าหาตน ๑๒ ต.ค. ๔๘ สาย
14 ต้องได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ ๑๔ ม.ค. ๔๙ ค่ำ
15 ธรรมะอนัตตา (๒) ๒๖ ต.ค. ๔๘ ค่ำ
16 เทศน์งานศพหลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม ๙ ก.ย. ๔๘ ค่ำ
17 เทศน์ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทลาลัยขอนแก่น ๒๕ ม.ค. ๔๙ บ่าย
18 ฝึกให้คล่องถึงคราวต้องพึ่งตนเอง ๒ มิ.ย. ๔๙ บ่าย

Untitled Document